Kullanışlı swift uzantıları

Metni kırpmak

Swift dilinde bir metin dizesini trim etmek (baştaki ve sonundaki boşlukların silinmesi) ve yeni satır karakterlerini (new line characters) silmek için aşağıdaki gibi bir extension yazabilirsiniz:

extension String {
  func trim() -> String {
    return self.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)
  }
}

Bu extension’ı kullanarak bir metin dizesini trim edebilirsiniz:

let myString = "  Lorem Ipsum  \n"
let trimmedString = myString.trim()

Bu örnekte trim() metodu myString değişkenini trim ederek boşluk ve yeni satır karakterlerini siler ve trimmedString değişkenine atar. Bu sayede trimmedString değişkeninin içeriği sadece “Lorem Ipsum” olur.

Yazıdan tarihe dönüştürme

Swift dilinde bir metin dizesini bir tarihe dönüştüren bir extension yazarken kullanıcının girdiği date format’ını kullanabilmek için aşağıdaki gibi bir kod yazabilirsiniz:

import Foundation

extension String {
  func toDate(dateFormat: String) -> Date? {
    let dateFormatter = DateFormatter()
    dateFormatter.dateFormat = dateFormat
    return dateFormatter.date(from: self)
  }
}

Bu extension’ı kullanarak bir metin dizesini bir tarihe dönüştürebilirsiniz:

let dateString = "2022-01-12"
let date = dateString.toDate(dateFormat: "yyyy-MM-dd")

Bu örnekte toDate(dateFormat:) metodu dateString değişkenini bir tarihe dönüştürür ve date değişkenine atar. Kullanıcı tarafından girilen dateFormat değişkeni “yyyy-MM-dd” olur ve bu sayede date değişkeninin içeriği Date tipinde bir tarih olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *